logo-delivery-1-1-1024x350

Livrare și returnarea produselor

Capitolul 1 Date de contract

S.C. DSC EXPRES LOGISTIC S.R.L., cu sediul în Otopeni, Județ Ilfov, Calea București înregistrată la O.N.R.C. sub nr. J23/402/2016 si C.U.I. RO29255819, IBAN R060RZBR0000060016147000 deschis la RAIFFEISEN BANK, sucursala Giulesti, reprezentata prin administrator Dl. Adrian BĂNICĂ, in calitate de furnizor de servicii postate (colectare, sortare, transport si livrare), denumit in continuare FURNIZOR sau DSC, pe de o parte și S.C. GLOBAL TEX DISTRIBUTION S.R.L., cu sediul în Jud. BIHOR, Comuna Borș, înregistrată la O.N.R.C. sub nr.05/475/2015 si C.U.I. ROJ4276532, IBAN RONCRT0292709501, deschis la Banca Transilvania SA , reprezentata prin administrator POPA COSMIN, in calitate de ADMINISTRATOR, numita in continuare BENEFICIAR (dumneavoastră), expeditor al trimiterii postalei (bun adresat ce urmeaza a fi transportat si livrat la o adresa indicata de expeditor), pe de alta parte.

In relația cu FURNIZORUL, BENEFICIARUL va fi reprezentat de Ardelean Ramona, email: office@globaltex.ro, telefon: +40 724 003 728.

Adresa de email la care FURNIZORUL va comunica BENEFICIARULUI factura este: office@globaltex.ro.

Capitolul 2 Obiectul contractului

Prin prezentul contract, FURNIZORUL oferă BENEFICIARULUI, pe teritoriul Romaniei, servicii privind colectarea, sortarea, transportul si livrarea in sistemul „usa in usa” a trimiterilor poștale, pe baza comenzilor transmise de către BENEFICIAR si acceptate de către FURNIZOR, la adresele indicate de BENEFICIAR

Capitolul 3 Obligațiile părților

Art 1. OBLIGAȚIILE FURNIZORULUI

 1. FURNIZORUL se va prezenta la adresa indicată, pâna la ora 18:00, a aleași zile după apelul telefinic al BENEFICIARULUI, apel făcut pana la ora 15:30, de luni pana vineri. In caz de imposibilitate de preluare în acea zi FURNIZORUL va anunța telefonic BENEFICIARUL.
 2. FURNIZORUL verifica in momentul ridicării comenzii modul de ambalare a cotețelor sau a documentelor (plicurilor).
 3. FURNIZORUL se obligă să expedieze în sistem rapid trimiterile poștale preluate în zilele de luni-vineri in tara si in București intr-un termen mediu de 24/48 de ore, in funcție de volum si distanta fata de central alm FURNIZORULUI. Sa returneze către BENEFICIAR rambursurile in 3-5 zile bancare de la data livrării expediților și încasării rambursurilor.
 4. Sa expedieze in sistem “usa in usa”, cu confirmare de primire, la cerere, menționându-se în cuprinsul acesteia: data, ora și numele persoanei care primește efectiv expediția, precum si sa transmită BENEFICIARULUI de comun acord confirmarea de primire. Confirmarea de primire va fi comunicata BENEFICIARULUI in termen de maxim de 5 zile.
 5. FURNIZORUL va preda destinatarilor trimiterile poștale numai pe baza de semnătură de primire. Semnaturile de primire in original stau 6 luni la dispoziția BENEFICIARULUI la sediul DSC si pot fi puse la dispoziția BENEFICIARULUI, contra cost, fizic sau gratuit, în format electronic numai la solicitarea acestuia.
 6. FURNIZORUL va informa BENEFICIARUL telefonic sau in scris prin email, greșite sau lipsa destinatar, in maxim 24 ore de la momentul in care s-a constatat imposibilitatea livrării, iar despre eventualele modificări sau retururi, in termen 7(sapte) zile lucratoare de la preluarea trimiterii postale. După expirarea termenului de 7 zile, termen in care BENEFICIARUL este reavizat, FURNIZORUL, in cazul in care BENEFICIARUL dorește staționarea in punctul de contact peste termenul de staționare sau nu oferă instrucțiuni de livrare sau rețurnare, va păstra in depozit trimiterile poștale pana la 9 luni de la data preluării, cu obligația asumată de BENEFICIAR de a achita un tarif de depozitare in cuantum de 25 % din tariful trimiterii, pentru fiecare zi de depozitare.
 7. FURNIZORUL va prelua trimiterile poștale pe baza notei de transport intocmita in minim doua exemplare, care trebuie sa conțină: destinatarul, tipul serviciului poștal, nr. de colete, greutate, valoarea declarată, iar după caz, rambursul sau plata la destinație/terț trecute la rubrica corespunzătoare.
 8. FURNIZORUL are obligația de a păstra la dispoziția utilizatorului timp de 9 luni de la data depunerii trimiterii poștale, toate trimiterile poștale care nu au fost predate destinatarului și nici returnate expeditorului. După expirarea termenului de păstrare, trimiterile poștale nerevendicate trec din proprietatea expeditorului în proprietatea FURNIZORULUI.
 9. FURNIZORUL decide asupra modalității de transport și a rutei.
 10. FURNIZORUL va utiliza pentru stabilirea tarifului greutatea tarifabila, in funcție caracteristicile trimiterii poștale.
 11. FURNIZORUL va aplica toate procedurile necesare corecției eventualelor informații eronate (adresa greșită, destinatar mutat, datele de ivrare incomplete).
 12. FURNIZORUL daca trimiterea poștala nu poate fi livrata, se va emite o nota care va cuprinde: numărul trimiterii poștale,  număr de telefon curier, adresa de email FURNIZOR care ramane la adresa destinatarului trimiterii poștale. Dacă și a doua incercare de livrare esueaza, FURNIZORUL va contacta BENEFICIARUL care va stabili masurile ce se impun.
 13. FURNIZORUL se obliga sa răspundă fata de BENEFICIAR in cazul de pierdere, furt sau distrugere totala a trimiterii poștale după cum urmeaza: a. cu intreaga valoare declarata de BENEFICIAR in momentul trimiterii; b. cu intreaga valoare declarata pentru trimiterile poștale cu ramburs; c. cu intreaga valoare a rambursului, daca FURNIZORUL a omis incasarea acestuia de la destinatar; d. cu maxim de 5 ori valoarea serviciului, in cazul in care valoarea trimiterii poștale nu a fost declarată.
 14. FURNIZORUL se obligă să răspundă față de BENEFICIAR in cazul pierderilor sau deteriorărilor parțiale a trimiterilor poștale după cum urmeaza: a. cu valoarea declarata pentru partea lipsa sau deteriorata inscrisa in proces-verbal, pentru trimiterile poștale cu valoare declarata (pentru trimiterile preluate in forma deschisa); b. cu cota parte corespunzătoare greutății lipsa din greutatea declarata pentru trimiterile poștale cu valoare declarata) pentru trimiterile preluate in forma inchisa; c. cu maxim de 5 ori valoarea serviciului pentru cota parte.
 15. FURNIZORUL se obliga sa transmită original sau duplicat in cazul pierderii notei de transport a trimiterii poștale.
 16. FURNIZORUL este exonerat de răspundere in situații de forta majora: seisme, furtuni, tornade, incedii, inundații, război, revoluții, revolte, etatizări. FURNIZORUL nu răspunde de defectele latente sau viciile trimiterii poștale.
 17. FURNIZORUL răspunde pentru conținutul trimiterii poștale, cantitativ si calitativ numai in cazul in care ambalajul prezinta urme de efracție sau deteriorare.
 18. FURNIZORUL isi rezerva dreptul de a suspenda serviciile fara notificare prealabila in situația in care exista 3 (trei) luni de servicii prestate, facturate si neachitate.
 19. FURNIZORUL va soluționa orice sesizare sau reclamatie in termen de maxim 3 (trei) luni. Daca, solutionarea impune plata unei despăgubiri, FURNIZORUL va plăti despăgubirea aprobata, in termen de 30 de zile de la soluționare.
 20. FURNIZORUL se obliga sa transmită facturile emise si anexa acestora in format electronic la adresa de e-rnail indicata de BENEFICIAR prin intermediul softului electronic de emitere si transmitere a facturilor. Facturile se consideră primite de către Beneficiar la data transmiterii lor prin softul electronic.
 21. FURNIZORUL va păstră confidențialitatea datelor si informațiilor referitoare la BENEFICIAR.

Art 2. OBLIGAȚIILE BENEFICIARULUI

 1. BENEFICIARUL va emite comenzi pentru trimiterile poștale pana la ora 15:30, in zilele de luni – vineri, punandu-le la dispoziția FURNIZORULUI in baza contractului de furnizare servicii poștale; BENEFICIARUL are obligația de a furniza informații complete privind trimiterea poștala: numele destinatarului, adresa exact contact, greutate trimitere, conținut trimitere, tipul serviciului solicitat, orele la care destinatarul poate fi găsit, atunci când este cazul. In situația in care comanda de ridicare a trimiterii poștale este lansata după ora specificata mai sus, FURNIZORUL nu garanteaza preluarea in aceeași zi.
 2. Răspunderea privind conținutul trimiterii poștale revine numai BENEFICIARULUI, in condițiile prevăzute de lege. Astfel, nu se vor expedia: arme, muniții, stupefiante, substanțe toxice, inflamabile sau interzise, bijuterii, bani nedeclarati, animale vii, cadavre, ramasite umane etc. Răspunderea se extinde la valoarea intregului lot de trimiteri din interiorul mijlocului de transport eventual distruse prin explozia, inflamarea sau corodarea substanțelor interzise la transport.
 3. BENEFICIARUL va asigura trimiterea poștala corespunzător din punct de vedere al siguranței acesteia, in conformitate cu produsul expediat (ambalaje de lemn sau carton presat umplut cu polistiren expandat, alt material protector – pentru trimiteri poștale casante sau fragile: sticlărie, parbrize, băuturi, tablouri, gravuri, electrocasnice, piese auto, echipamente IT. etc.).
 4. BENEFICIARUL poate activa optional, contra cost, serviciul „valoare declarata”, urmând a fi despăgubit la aceasta riorare, pierdere sau furt al trimiterii poștale. Activarea va fi realizată inainte de preluarea trimiterii.
 5. BENEFICIARUL are obligația sa anunțe FURNIZORUL asupra oricăror modificări privind locațiile de preluare/livrare a trimiterilor poștale inainte de momentul realizării serviciului.
 6. BENEFICIARUL estfe de acord ca in cazurile speciale generate de pierderea sau deterioarea trimiterii poștale sa primească despăgubiri raportate la valoarea declarata a trimiterii poștale.
 7. BENEFICIARUL va transmite orice reclamatie sau sesizare in scris pe adresa sesizari@curierdraqonstar.ro
 8. BENEFICIARUL va pune la dispoziția FURNIZORULUI procesele verbale si ambalajele: poștale ce fac obiectul reclamatiei, in vederea expertizei.
 9. BENEFICIARUL este de acord sa achite contravaloarea trimiterii poștale dovedite de tarifele precizate in Anexa 1. Greutatea tarifabila este calculata după greutatea fizica, volumetrică sau liniara
 10. In cazul in care BENEFICIARUL solicita facturarea către destinatar sau către o terta parte, iar una dintre părțile menționate nu plătește in termen de maxim 30 de zile, acesta va achita toate taxele trimiterii postale tur-retur.
 11. BENEFICIARUL se obliga sa achite taxele de transport pentru trimiterile poștale eșuate si pentru redirectionari.
 12. BENEFICIARUL se qbliga sa păstreze confidențialitatea articolelor ce fac obiectul prezentului contract.
 13. Prin prezenta, noi, BENEFICIARUL, va notificam după cum urmeaza: a. Pe toata durata valabilitatii contractuui (si ulterior, dar numai in cazurile prevazute in continuare), ne dam consimtamantul expres si irevocabil pentru ca FURNIZORUL sa poata compensa automat, fara notificare sau alte formalități, valoarea sumelor reprezentând facturi scadente si neachitate, emisă către BENEFICIAR, in temeiul Contractului, cu orice suma deținuta sau incasata in numele BENEFICIARULUI; b. Compensarea va opera pana la concurenta facturilor FURNIZORULUI, scadente: ramasa va fi transferata BENEFICIARULUI in condițiile prevăzute in Contract. Prin exceptie de la prevederile paragrafului precedent, compensarea poate opera si după incetarea Contractului din orice motiv in situatia in care acesta FURNIZORUL deține sau incaseaza orice sume in numele BENEFICIARULUI in limita sumelor inca neachitate  de acesta FURNIZORULUI in temeiul Contractului;  c. FURNIZORUL va pregati si va transmite BENEFICIARULUI documentatia legala si contabila afarenta fiecarei operatiuni de compensare efectuate. Prezentul acord poate fi modificat sau incetat doar cu acordul comun scris al amebelor parti.
 14. BENEFICIARUL este de acord ca orice document contractual sau contabil (acte adițională, facturi, somații etc.) sa ii fie valabil comunicat la adresa de email prevăzută la CAPITOLUL 1, in ceea ce il privește.
 15. BENEFICIARUL are obligația de a solicita transmiterea facturilor in format electronic, gratuit sau pe suport de hartie, contra cost, in situația in care considera ca nu a primit factura aferenta prestării serviciilor in termen de 5 zile de la data emiterii facturii, astifel cum e prevăzută in contract la Anexa 1. In situația in care omite aceasta solicitare părțile declara ca facturile au fost primite in termenul prevăzut in prezentul contract si Beneficiarul nu  va butea motiva neplata facturilor restante din orice motiv.
 16. BENEFICIARUL arfe obligația de a comunica FURNIZORULUI orice modificare a datelor de facturare sau a adreselor de  email prevăzute in prezentul contract pentru notificări.

Capitolul 4 Tarife, modalitati de plata, penalizari

Art 1. TARIFE

 1. Tarifele convenite pentru trimiterile postale sunt cele din Anexa 1, Modificarile survenite in terif vor fi notificate BENEFICIARULUI cu 15 zile in avans.
 2. Tarifele de greutate se aplica la greutatea  tarifabila a transmiterii postale. Greutatea tarifabila reprezinta cea mai mare valoare dintre greutatea fizica, volumetrica sau liniara. Greutatea volumetrica se calculează după formula: lungime(cm) x latime(cm) x inălțime(cm) / 6000, astfel 1 metru cub va avea 167 kg. Se va aplica greutatea liniara pentru trimiterile carora dimensiunea uneia dintre laturi este mai mare de 4 metri. Greutatea liniara se calculeaza dupa formula 200kg + greutatea fizica a coletului.

Art 2. MODALITATI DE PLATA, PENALIZARI

 1. Factura fiscala aferenta serviciilor poștale prestate se va emite conform Anexei 1. Necontestarea de catre BENEFICIAR a facturii fiscale emise de FURNIZOR, în termen de 5 zile de la primirea sa, echivalează cu acceptarea tacită la plată.
 2. Contravaloarea serviciilor poștale prestate se achita cu ordin de plata in contul FURNIZORULUI, in termenul de plata de la data primirii facturii prevăzut in Anexa 1, sau cu orice instrument de plata scadent la termenul menționat. Neachitarea facturii la termen atrage penalitati de 0,2% pe zi de întârziere, calculate la suma datorata pana la data achitării iar cuantumul penalităților poate depăși cuantumul debitului principal. Penalitățile se calculează începând cu ziua 1 de la data scadentei.

Capitolul 5 – Durata contractului

Durata contractului este de 1 (un) an de zile din momentul semnării acestuia de către ambele parti si se prelungește pe perioada nedeterminata, daca nu este denunțat de nicio parte. Prezentul contract poate fi denunțat de oricare din parti, cu sau fara motiv, prin notificarea in scris a celeilalte parti cu 15 zile lucratoare inainte, in condițiile achitării tuturor obligațiilor restante si/sau rezultate din aceasta incetare a contractului.

Capitolul 6 – Modificările contractului

Modificările prezentului contract, pot fi făcute numai in scris, prin acordul ambelor parti.

Capitolul 7 – Litigii

Litigiile se vor rezolva pe cale amiabila, in caz contrar adresandu-se instanței competente de la sediul FURNIZORULUI, respectiv județul Ilfov.

ANEXA 1

Art 1. Lista prețuri

Servicii Localitate Alte localitați
Standard Propus Standard Propus
Plic 13 lei 10 lei 15 lei 11 lei
Primul kg – colet 15 lei 10 lei 18,5 lei 11 lei
Kg adiționale (expediții 1-50 kg.) 1,5 lei 1 leu 1,5 lei 1 leu
Kg adiționale (expediții >=51 kg.) 1,95 lei 1 leu 1,95 lei 1 leu
Km adiționali 0,8 lei 0,8 lei
Retur documente 12 lei 7 lei 12 lei 7 lei
Ramburs 9 lei +1% 5 lei 9 lei +1% 6 lei
Asigurare marfă 1% 1% 1% 1%
Taxa livrare specială (livrare sâmbăta) 10 lei 10 lei 10 lei 10 lei
Paleti 0 – 200 kg. pret per palet)                                                              165 lei
Paleti 201 – 400 kg. (preț per palet)                                                              220 lei
Paleti 401 – 600 kg. (preț per palet)                                                              250 lei

Tarifele sunt exprimate in lei si nu conțin tva.

Art 2. MODALITATE DE PLATĂ, EMITERE FACTURA

Factura se va emite: Bilunar.

Termen de plata factura: 7 zile.